Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vanda batemanii – synonym of Vandopsis lissochiloides

Vanda helvola

Vanda hindsii

Vanda lissochiloides – synonym of Vandopsis lissochiloides

Vanda muelleri – synonym of Arachnis beccarii

Vanda truncata – synonym of Vanda hindsii

Vanda whiteana – synonym of Vanda hindsii

Vandopsis beccarii – synonym of Arachnis beccarii

Vandopsis chalmersiana – synonym of Sarcanthopsis warocqueana

Vandopsis curvata – synonym of Sarcanthopsis warocqueana

Vandopsis hansemannii – synonym of Sarcanthopsis warocqueana

Vandopsis imthurnii – synonym of Arachnis beccarii imthurnii

Vandopsis lissochiloides

Vandopsis longicaulis – synonym of Arachnis longicaulis

Vandopsis muelleri – synonym of Arachnis beccarii

Vandopsis pantherina – synonym of Sarcanthopsis warocqueana

Vandopsis praealta – synonym of Sarcanthopsis warocqueana

Vandopsis warocqueana – synonym of Sarcanthopsis warocqueana

Vanilla giulianettii

Vanilla kaniensis

Vanilla kempteriana

Vanilla pterosperma – synonym of Galeola nudifolia

Vanilla ramosa

Vanilla utteridgei

Vanilla wariensis

Vesicisepalum caputgnomonis – synonym of Bulbophyllum caputgnomonis

Vesicisepalum folliculiferum – synonym of Bulbophyllum folliculiferum

Vesicisepalum ustusfortiter – synonym of Bulbophyllum ustusfortiter

Vonroemeria tenuis – synonym of Octarrhena tenuis

Vrydagzynea albostriata

Vrydagzynea argyrotaenia

Vrydagzynea brassii

Vrydagzynea chalmersii – synonym of Vrydagzynea novaguineensis

Vrydagzynea densa

Vrydagzynea discolabris – synonym of Vrydagzynea novaguineensis

Vrydagzynea elongata

Vrydagzynea neohibernica

Vrydagzynea novaguineensis

Vrydagzynea pachyceras – synonym of Vrydagzynea elongata

Vrydagzynea paludosa

Vrydagzynea papuana – synonym of Vrydagzynea elongata

Vrydagzynea papuana – synonym of Vrydagzynea novaguineensis

Vrydagzynea rectangulata – synonym of Vrydagzynea elongata

Vrydagzynea rivularis – synonym of Vrydagzynea paludosa

Vrydagzynea schumanniana

Vrydagzynea sessilifolia

Vrydagzynea triloba – synonym of Vrydagzynea schumanniana

Vrydagzynea truncicola